Try Our Apps
Dictionary.com

follow Dictionary.com

Avoid these words. Seriously.

in omnia paratus

[in ohm-nee-ah pah-rah-too s; English in om-nee-uh puh-rey-tuh s] /ɪn ˈoʊm niˌɑ pɑˈrɑ tʊs; English ɪn ˈɒm ni ə pəˈreɪ təs/
Latin.
1.
prepared for all things.

labor omnia vincit

[lah-bohr ohm-nee-ah wing-kit; English ley-ber om-nee-uh vin-sit] /ˈlɑ boʊr ˈoʊm niˌɑ ˈwɪŋ kɪt; English ˈleɪ bər ˈɒm ni ə ˈvɪn sɪt/
Latin.
1.
work conquers all: motto of Oklahoma.

omnia mutantur, nos et mutamur in illis

[ohm-nee-ah moo-tahn-too r nohs et moo-tah-moo r in il-lees; English om-nee-uh myoo-tan-ter nohs et myoo-tey-mer in il-is] /ˈoʊm niˌɑ muˈtɑn tʊər noʊs ɛt muˈtɑ mʊər ɪn ˈɪl lis; English ˈɒm ni ə myuˈtæn tər noʊs ɛt myuˈteɪ mər ɪn ˈɪl ɪs/
Latin.
1.
all things change, and we change with them.

omnia vincit amor

[ohm-nee-ah weeng-kit ah-mohr; English om-nee-uh vin-sit ey-mawr] /ˈoʊm niˌɑ ˈwiŋ kɪt ˈɑ moʊr; English ˈɒm ni ə ˈvɪn sɪt ˈeɪ mɔr/
Latin.
1.
love conquers all.

vincit omnia veritas

[wing-kit awm-ni-ah wey-ri-tahs; English vin-sit om-nee-uh ver-i-tas, -tahs] /ˈwɪŋ kɪt ˈɔm nɪˌɑ ˈweɪ rɪˌtɑs; English ˈvɪn sɪt ˈɒm ni ə ˈvɛr ɪˌtæs, -ˌtɑs/
Latin.
1.
truth conquers all things.
Dictionary.com Unabridged
Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2018.
Cite This Source
Examples from the Web for omnia
Historical Examples
British Dictionary definitions for omnia

omnia vincit amor

/ˈɒmnɪə ˈvɪnsɪt ˈæmɔː/
uknown
1.
love conquers all things
Word Origin
from Virgil's Eclogues 10:69
Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition
© William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins
Publishers 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012
Cite This Source

Word of the Day

Nearby words for omnia

Word Value for omnia

0
0
Scrabble Words With Friends