Try Our Apps
Dictionary.com

follow Dictionary.com

The Best Internet Slang

Thach

[thach] /θætʃ/
noun
1.
Edward, Teach, Edward.
Dictionary.com Unabridged
Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2017.
Cite This Source
Examples from the Web for Thach
Historical Examples
  • Lông håv ik my thêr vr inhalden, Thach nv kån-k-e tnavt lônger ôn.

  • Tha hja sagon ho skots hja misdên wêron, kêm torn vp, Thach mån tellade ho-t bêrd was.

  • Afternêi kêm er to him sêr kindlyk snakkande, Thach hi thrjvchde lik hi êr dên hêde.

  • Thach tha salt-atha thêr fon thet bergland kêmon, wêron ang to fara sê.

  • Nw wild er to bek kêra, Thach êr hi thåt dêde, lêt hi thet forma bisêka hwa-r skeldich wêron.

  • Tha Johniar sprêkath bêtre, Thach hja swygath thi h ånd hwêri navt nêsa mot, wårth er ûtekêth.

  • Thach sêid-er nimman hovat thit to dvande fori ennen ôthera hit ne sy, thåt et bi mêne wille jef ut ljavade skêd.

  • Thach to tha lesta bijondon tha Sêlandar brek to krêjande an goda skêpa.

  • Thach hi hêde hjara bêder gêrte kånna lêred, thêrvmbe gvng-er to ånd jef hjam sina sêjen.

  • Tha hêinde ånd fêrhêmande sendabodon hêdon nocht fon vr thåt skrift, Thach thêr ne kêmon nêne skola.

Word of the Day

Difficulty index for Thach

Some English speakers likely know this word

Word Value for Thach

0
0
Scrabble Words With Friends

Nearby words for thach