Dictionary.com
definitions
  • synonyms

acinotubular gland

(ăs′ə-nō-tōōbyə-lər)
n.
  1. tubuloacinar gland