Santa Anna

[ sahn-tah ah-nah; English san-tuh an-uh ]
/ ˈsɑn tɑ ˈɑ nɑ; English ˈsæn tə ˈæn ə /

noun

An·to·nio Ló·pez de [ahn-taw-nyaw law-pes th e] /ɑnˈtɔ nyɔ ˈlɔ pɛs ðɛ/, 1795?–1876, Mexican general and revolutionist: dictator 1844–45; president 1833–35, 1853–55.
Also Santa Ana.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019