Ch'in Shih Huang Ti

[ Chinese chin shœ hwahng dee ]
/ Chinese ˈtʃɪn ˈʃœ ˈʰwɑŋ ˈdi /

noun


Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019