Dictionary.com
definitions
  • synonyms

idiomuscular contraction

(ĭd′ē-ō-mŭskyə-lər)
n.
  1. myoedema