Shibah Asar Betammuz

[Sephardic Hebrew shee-vah ah-sahr bi-tah-mooz; Ashkenazic Hebrew shiv-uh aw-suhr bi-tah-mooz, shi-vaw aw-sawr]

noun


Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019