Thach

[ thach ]

noun
  1. Edward. Teach, Edward.

Words Nearby Thach

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2023

How to use Thach in a sentence

  • Lông håv ik my thêr vr inhalden, Thach nv kån-k-e tnavt lônger ôn.

  • Tha hja sagon ho skots hja misdên wêron, kêm torn vp, Thach mån tellade ho-t bêrd was.

  • Afternêi kêm er to him sêr kindlyk snakkande, Thach hi thrjvchde lik hi êr dên hêde.

  • Thach tha salt-atha thêr fon thet bergland kêmon, wêron ang to fara sê.

  • Nw wild er to bek kêra, Thach êr hi thåt dêde, lêt hi thet forma bisêka hwa-r skeldich wêron.