domestic-relations court

[ duh-mes-tik-ri-ley-shuh nz ]
/ dəˈmɛs tɪk rɪˈleɪ ʃənz /

noun


Nearby words

  1. domestic partner,
  2. domestic prelate,
  3. domestic science,
  4. domestic system,
  5. domestic violence,
  6. domesticate,
  7. domesticated,
  8. domestication,
  9. domesticity,
  10. domestique

Origin of domestic-relations court

First recorded in 1935–40

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019