ars longa, vita brevis

[ ahrs lohng-gah wee-tah bre-wis; English ahrz lawng-guh vahy-tuh bree-vis, brev-is, vee-tuh, ahrs ]
/ ɑrs ˈloʊŋ gɑ ˈwi tɑ ˈbrɛ wɪs; English ɑrz ˈlɔŋ gə ˈvaɪ tə ˈbri vɪs, ˈbrɛv ɪs, ˈvi tə, ɑrs /

Latin.

art is long, life is short.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019