Bolland

[ bol-uh nd; French baw-lahn; Flemish bol-ahnt ]
/ ˈbɒl ənd; French bɔˈlɑ̃; Flemish ˈbɒl ɑnt /

noun

Jean de [French zhahn duh] /French ʒɑ̃ də/or Jo·han van [Flemish yoh-hahn vahn] /Flemish yoʊˈhɑn vɑn/or John,1596–1665, Belgian Jesuit hagiographer.
Also Bol·lan·dus [boh-lan-duh s] /boʊˈlæn dəs/.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019

Examples from the Web for bolland