de gustibus non est disputandum

[ de goo s-ti-boo s nohn est dis-poo-tahn-doo m; English dee guhs-tuh-buh s non est dis-pyoo-tan-duh m ]
/ dɛ ˈgʊs tɪˌbʊs noʊn ɛst ˌdɪs pʊˈtɑn dʊm; English di ˈgʌs tə bəs nɒn ɛst ˌdɪs pyʊˈtæn dəm /

Latin.

there is no disputing about tastes.
Also de gus·ti·bus non dis·pu·tan·dum est.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019

Culture definitions for de gustibus non est disputandum

De gustibus non est disputandum

[ (day goos-ti-boos nohn est dis-poo-tahn-dem) ]

Latin for “There's no disputing about taste.” Another version of this saying is “There's no accounting for taste.”

The New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition Copyright © 2005 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved.