Dongen

[ dong-uh n; Dutch dawng-uh n, dawng-uh ]
/ ˈdɒŋ ən; Dutch ˈdɔŋ ən, ˈdɔŋ ə /

noun

Kees van [keys-van; Dutch keys-vahn] /keɪs væn; Dutch keɪs vɑn/. van Dongen, Kees.

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019