Xiang Jiang

[ shyahng jyahng ]
/ ˈʃyɑŋ ˈdʒyɑŋ /

noun

a river in S China, flowing N to Lake Dongting. 715 miles (1150 km) long.
Also Hsiang Kiang [shyahng kyahng, gyahng] /ˈʃyɑŋ ˈkyɑŋ, gyɑŋ/, Siang Kiang [syahng gyahng] /ˈsyɑŋ ˈgyɑŋ/.
Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2019