Yawata

[ Japanese yah-wah-tah ]

noun
  1. See under Kitakyushu.

  • Also Ya·ha·ta [Japanese yah-hah-tah] /Japanese ˈyɑ hɑˌtɑ/ .

Words Nearby Yawata

Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Unabridged Dictionary, © Random House, Inc. 2024